Gebruikersvoorwaarden OV-chipkaart-app

TRANS LINK SYSTEMS B.V. GEBRUIKSVOORWAARDEN APP

Deze gebruiksvoorwaarden (Gebruiksvoorwaarden) beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de mobiele applicatie voor de OV-chipkaart van Trans Link Systems B.V. (App).

De App wordt beheerd door Trans Link Systems B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 30177126 en kantoorhoudende te Amersfoort aan het Stationsplein 151-157.

Voor vragen over de App of deze Gebruiksvoorwaarden kun je terecht op www.ov-chipkaart.nl.

In deze Gebruiksvoorwaarden verstaan wij onder:

– je, jouw: de gebruiker van de App;

– wij, ons, : Trans Link Systems B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App.

1.2 Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaard je deze Gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid en hoe wij omgaan met cookies.

1.3 Deze Gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid en de manier waarop wij omgaan met cookies kun je raadplegen, downloaden en printen via website www.ov-chipkaart.nl.

1.4 Indien de App gebruikmaakt van diensten van derden zijn tevens de voorwaarden van deze derden van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de diensten of de voorwaarden van derden. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid en de manier waarop wij omgaan met cookies.

1.5 Wij zijn ook geen partij bij producten van bedrijven die de OV-chipkaart als betaalmiddel accepteren. Voorbeelden van dergelijke producten zijn: een kortingsregeling, een abonnement of een andere aanbieding. Heb je vragen over of in verband met deze producten, raadpleeg dan de productvoorwaarden van deze bedrijven of neem met hen contact op.

1.6 Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen.

2. Licentie

2.1 Wij verlenen aan jou een niet-exclusief en niet-overdraagbare licentie, die niet vatbaar is voor sublicenties, voor het gebruik van de App. Het is niet toegestaan om de App te gebruiken voor commerciële doeleinden.

2.2 Je mag de App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van ons. Evenmin mag je technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

2.3 Wij hebben te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, jou het gebruik van de App te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Wij zullen je hierover op een ons passende wijze informeren.

3. Gebruik van de App

3.1 Het gebruik van de App gebeurt voor eigen rekening en risico.

3.2 Indien je jonger bent dan 16 jaar dien je voor het gebruik van de App toestemming van uw ouder of wettelijk vertegenwoordiger te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

3.3 Om van alle functionaliteiten van de App gebruik te kunnen maken, registreer je je gegevens op www.ov-chipkaart.nl (Mijn OV-chip). Hierop is ons privacybeleid en de manier waarop wij omgaan met cookies van toepassing. Bij gebruik van de App, die u heeft geregistreerd door het aanmaken van een OV-chipaccount, en door het toevoegen van een OV-chipkaartnummer aan je OV-chipaccount, worden deze gegevens gekoppeld aan en met de App. Wijziging van je gegevens geef je door op je OV-chipaccount en zal op die manier worden bijgewerkt voor de App.

3.4 Om van de App gebruik te kunnen maken dien je zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

3.5 Indien je via de App informatie, gegevens, afbeeldingen en andere content aanlevert of aan kan leveren (Bijdrage), garandeer je dat de Bijdrage in geen geval een illegale inhoud zal hebben of (anderszins) inbreuk zal maken op de persoonlijke levenssfeer of op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en vrijwaar je ons voor alle aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage via de App.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) App, waaronder de onderliggende software, gegevens en afbeeldingen, berusten uitsluitend en exclusief bij ons.

4.2 Je zult de naam en reputatie van ons en de OV-chipkaart te allen tijd in acht nemen en er voor zorgdragen dat het gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van ons of de OV-chipkaart.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De App is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Dit geldt in het bijzonder voor het transactieoverzicht, dat afhankelijk is van diverse bronnen. Het kan daardoor voorkomen dat de gegevens in dit overzicht, voor zover aanwezig, soms onjuist of onvolledig zijn. Wij houden ons het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat je daar enige rechten aan kan ontlenen.

5.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen die jij of derden via de App plaatsen of verschaffen. Wij behouden ons het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de App worden geplaatst.

5.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App of het niet of niet op correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens ons of een derde. Je zult ons alle schade en kosten vergoeden die wij als gevolg van dergelijke aanspraken lijden.

5.4 Eventuele schade als gevolg van (het gebruik van) de App zal door ons niet worden vergoed.

6. Beëindiging gebruik van de App

6.1 Je kunt het gebruik van de App op ieder gewenst moment te beëindigen door de App van je mobiele apparaat te verwijderen of te deïnstalleren.

7. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

7.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.