Actievoorwaarden Jouw geld telt

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Jouw geld telt actie (hierna: “de Actie”), georganiseerd door Trans Link Systems B.V., gevestigd aan Stationsplein 151-157 3838 LE te Amersfoort (hierna: “Translink”).

  2. Door deel te nemen aan de Actie, verklaar je kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en in te stemmen met deze voorwaarden.

  3. Translink is gerechtigd, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Translink daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers van de Actie. Wijzigingen of aanpassing van deze voorwaarden en staking zal bekend worden gemaakt via de website www.ov-chipkaart.nl.

  4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Translink gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

  5. Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij Klantenservice OV-chipkaart via het contactformulier. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

  6. Voor het gebruik van persoonsgegevens in het kader van deze actie zie het Privacy Statement Jouw geld telt.

  De Actie

  1. De OV-chipkaarthouder kan zijn of haar OV-chipkaart die langer dan één jaar is verlopen, inleveren bij Translink voor teruggave van het resterende saldo op deze OV-chipkaart.


  2. De OV-chipkaarthouder kan de OV-chipkaart(en) op twee manieren inleveren bij Translink:
  a.Door de OV-chipkaart(en) los op te sturen naar het hieronder genoemde adres. De OV-chipkaarthouder doet daarmee afstand van al zijn of haar rechten op de OV-chipkaart (inclusief het restsaldo op de OV-chipkaart). Het resterende saldo op de OV-chipkaart wordt door Translink gedoneerd aan een goed doel.

  Klantenservice OV-chipkaart
  Antwoordnummer 741
  3800 VB AMERSFOORT


  b. Door de OV-chipkaart(en) met het daarvoor bestemde formulier op te sturen naar het genoemde adres onder artikel 2a. De OV-chipkaarthouder heeft dan de keuze om zijn of haar eigen IBAN in te vullen of het resterende saldo te doneren aan het goede doel dat Translink aanbiedt. Het daarvoor bestemde formulier is te downloaden op www.ov-chipkaart.nl/jouw-geld-telt.


  3.Door Translink ontvangen OV-chipkaarten, zoals bedoeld onder de artikelen 2a en 2b, worden uitgelezen en het resterende saldo wordt overgemaakt naar het door de kaarthouder opgegeven IBAN dan wel ter beschikking gesteld aan het goede doel.

  4.De daarvoor bestemde formulieren, zoals bedoeld onder artikel 2b, worden door Translink gecontroleerd op alle uitsluitingsgronden, zoals beschreven onder de paragraaf ‘uitsluitingen’ in deze voorwaarden.


  5.De OV-chipkaarthouder ontvangt, na verwerking van het volledig ingevulde formulier zoals bedoeld onder artikel 2b van deze voorwaarden, een bevestigingse-mail waarin hij of zij wordt geïnformeerd over de verdere afhandeling.

  6.Translink spant zich ervoor in om drie weken na ontvangst van de bevestigings-e-mail het saldo over te maken naar het door de kaarthouder opgegeven IBAN dan wel het goede doel.

  Duur Actie

  1.De actieperiode duurt tot 1 januari 2018.


  2.Om mee te doen aan de Actie dient de verlopen OV-chipkaart uiterlijk op 31 december 2017 door Klantenservice OV-chipkaart te zijn ontvangen.

  Uitsluitingen

  In de volgende situaties is Translink gerechtigd deelname aan de Actie uit te sluiten:

  1. De OV-chipkaart ontbreekt bij het aan Translink ingestuurde formulier.
  Toelichting: Zonder de OV-chipkaart kan Translink het resterende saldo op de OV-chipkaart niet achterhalen. In verband met de privacywetgeving hebben wij een jaar na het verlopen van de OV-chipkaart alle transactiegegevens uit de systemen verwijderd. Translink gebruikt speciale apparatuur waarmee het saldo op de OV-chipkaart kan worden uitgelezen.


  2. De bij Translink ingeleverde OV-chipkaart is korter dan een jaar verlopen.
  Toelichting: Het saldo op de OV-chipkaart kan worden teruggevraagd, maar niet via deze Actie. De verwerking hiervan verloopt namelijk anders.

  3. De bij Translink ingeleverde OV-chipkaart is nog actief.
  Toelichting: Het saldo op de OV-chipkaart kan worden teruggevraagd, maar niet via deze Actie. De verwerking hiervan verloopt namelijk anders.

  4. De bij Translink ingeleverde OV-chipkaart is defect en er is geen bewijs meegestuurd van het resterende saldo op de vervaldatum van deze OV-chipkaart.
  Toelichting: Een defecte OV-chipkaart kan Translink niet uitlezen. In verband met de privacywetgeving heeft Translink een jaar na het verlopen van de OV-chipkaart alle transactiegegevens uit de systemen verwijderd. Om het resterende saldo uit te kunnen betalen is het daarom noodzakelijk dat Translink op een andere manier kan vaststellen hoeveel saldo er op de OV-chipkaart stond op de vervaldatum.


  5. De bij Translink ingeleverde OV-chipkaart is in het verleden al geblokkeerd of vervangen.
  Toelichting: Wanneer je OV-chipkaart in het verleden geblokkeerd is of is vervangen, heeft Translink het resterende saldo dat toen op de OV-chipkaart stond destijds uitbetaald.

  Privacy

  Translink verwerkt persoonsgegevens indien wordt deelgenomen aan deze Actie. Raadpleeg het Privacy Statement Jouw Geld Telt voor meer informatie over deze gegevensverwerking.

  Diversen

  1 Translink is niet aansprakelijk bij verlies, beschadiging of diefstal van de ingezonden formulier(en) en bijbehorende OV-chipkaart(en).

  2. Translink kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie.

  3. Translink is gerechtigd om deelnemers uit te sluiten van deelname aan deze Actie wanneer Translink vaststelt dat niet conform deze voorwaarden wordt gehandeld en/of indien anderszins onrechtmatig gebruikt wordt gemaakt van deze Actie.