Disclaimer

Deze website en de informatie daarop, alsmede de informatie die via deze website persoonlijk ter beschikking wordt gesteld, wordt samengesteld door Trans Link Systems BV (TLS), statutair gevestigd te (3818 LE) Amersfoort aan het Stationsplein 151-157. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, nummer 30177126. Btw-nr (NL) 8108.14.341. Klantenservice OV-chipkaart: telefoon 0900-0980, (€ 0,50 p.g.).

Als u deze website gebruikt en leest, wordt u geacht ook deze disclaimer zorgvuldig te lezen en de geldigheid daarvan te aanvaarden. TLS gaat ervan uit dat u dit doet en dat u, als u deze website verder gebruikt, dit doet met inachtneming van deze disclaimer. Zo niet, dan gaat TLS ervan uit dat u deze website niet verder bezoekt, noch gebruikmaakt van de informatie daarop.

TLS stelt de informatie op deze website en de informatie die het via deze website ter beschikking stelt met uiterste zorg samen, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. Het gebruik van de informatie is dan ook voor uw eigen rekening en risico. TLS verkrijgt de informatie van diverse bronnen en met behulp van geautomatiseerde systemen waarvan de informatie onjuist of onvolledig kan zijn. In het bijzonder is het online transactieoverzicht afhankelijk van diverse bronnen. Dat wil zeggen dat de gegevens in dit overzicht, voor zover aanwezig, soms onjuist of onvolledig zijn.

TLS, inclusief haar directie en medewerkers, aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid en volledigheid van op deze site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip van het aan u getoonde reis- en transactieoverzicht in uw gepersonaliseerde ruimte, of het gebruik dat hiervan door of namens u wordt gemaakt. Aan de website en de informatie die daarop wordt getoond of ter beschikking wordt gesteld kunnen geen rechten worden ontleend.

TLS kan de informatie, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen, zonder dat u daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Dergelijke wijzigingen gaan in zodra deze op de website worden vermeld.

Informatie die via deze website aan u ter beschikking wordt gesteld mag u bovendien slechts gebruiken voor eigen gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij TLS of haar opdrachtgevers. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming de informatie en/of de website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, voor zover anderszins is toegestaan onder dwingend recht.

TLS, inclusief haar directie en medewerkers, aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden die gelijksoortige informatie verstrekken als de TLS-website. Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar wordt verwezen zo zorgvuldig mogelijk. TLS kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Ongewenst gebruik logo en naam OV-chipkaart

TLS wijst alle verantwoordelijkheid af voor producten en diensten die door andere partijen onder het logo van of gerelateerd aan de OV-chipkaart worden aangeboden of daarmee worden geassocieerd.

Er zijn verschillende partijen die het logo van de OV-chipkaart gebruiken voor het aanbieden van producten of diensten. Ook zijn er bedrijven die de indruk wekken producten of diensten aan te bieden (via internet) die gerelateerd zijn aan de OV-chipkaart of die  met de OV-chipkaart worden geassocieerd. Hierdoor lijkt het of deze partijen, producten of diensten een link hebben met de OV-chipkaart. Wij willen u erop attenderen dat dit niet het geval is: de OV-chipkaart noch TLS is op geen enkele manier met deze partijen, producten of websites verbonden en TLS wijst alle verantwoordelijkheid hiervoor af.

Het ongewenst gebruik van het logo van de OV-chipkaart op deze websites vindt TLS niet wenselijk en is niet toegestaan  omdat het de onafhankelijkheid van de OV-chipkaart schaadt. Daarbij is het logo van de OV-chipkaart beschermd en mag niet zomaar door anderen worden gebruikt. TLS (eigenaar van het OV-chipkaart logo) verzoekt dan ook gebruik van het OV-chipkaart logo te staken en ieder gebruik van de naam van de OV-chipkaart zonder toestemming achterwege te laten.